برگزاری کارگاه آموزشی خانواده  ویژه دانش آموزان پایه نهم با موضوع هدایت تحصیلی توسط مشاور دبیرستان آقای کرانی