الف ) قضاوت ما در مورد دیگران

به قصه زیر دقیقاً توجه کنید:

استفان کاوی در کتاب خود(هفت عادت مردمان موثر)می نویسد:وقتی اتوبوس درون شهری در یک ایستگاه ایستاد پدری با چندین فرزند سوار بر اتوبوس شد.بچه ها سر و صدای زیادی راه انداخته بودندو همه مسافرها عصبانی بوده و حرص می خوردند.ناگهان ناگهان یک مسافر به طور اتفاقی داستان را از پدر پرسید.پدر گفت:

این بچه ها یک ساعته که مادرشان را از دست داده اند و نمی دانند من به آن ها گفتم آن ها را به پارک می برم.بعد از شنیدن این سخنان همه آرام شدند.

یه قصه دیگه:فردی واردشهرغریبی شدوبرای نمازبه مسجدرفت ناگهان دیدکه مکبردرحالت دراز کش است دربین نمازبسیارعصبانی شدوقتی نمازتمام شددیدکه مکبرخودش راروی زمین می کشد.آری آن مکبر فلج بود.

عزیزان من سریع قضاوت نکنید .اگه در رانندگی کسی جلوی شما پیچید ناراحت نشوید و بگویید حتما مشکلی دارد.

اگر کسی جواب سلام شما را نداد باز سلام کنیدو اگر باز هم جواب نداد بدانید که حتما خودش ناراحتی داردچه دوستی ها که بر اثر یک جواب سلام ندادن به هم خورده