آرامشت را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را داشته باشی