دانش آموزان عضو بسیج در اولین جلسه حلقه های صالحین شرکت کردند. در این جلسه آرمان یعقوبی جانشین فرمانده  به تشریح برنامه های بسیج پرداخت و دانش آموزان را با اهداف بسیج و تشکل های دانش آموزی اشنا کرد.

جلسه حلقه های صالحین روزهای یکشنبه ساعت 12/30در مدرسه برگزار می شود.


ryq8_6.jpg