امتحانات نوبت اول دانش آموزان با برنامه ریزی معاون  آموزشی و دبیران انجام و از تاریخ 7 دی لغایت 28 دی ماه برگزارمی شود. در نظر است کارنامه ی دانش آموزان یک هفته پس از برگزاری امتحانات در جلسه ای تحویل اولیا شود.