رسیدن به آرزو : 

آنقدر به آرزوهایت فکر کن، که رسیدن به آنها ساده ترین کار دنیا باشد.