کارگاه هدایت تحصیلی  به منظور تکمیل فرم اولوین بندی رشته توسط اولیا و دانش آموزان با حضور مشاور دبیرستان آَقای کرانی برگزار شد.