طرح فراگیر قرآن کریم

پایه هفتم سوره مبارکه لقمان به عنوان محتوای گام اول طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قرآن کریم در 4 محور:

1)      روانخوانی: سوره مبارکه لقمان ( استفاده از مجموعه کتاب های مدرسه قرآن کریم منتشر شده از سوی اداره کل قرآن،نماز و عترت معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش به تناسب نیاز دانش آموزان توصیه می گردد.

2)     ترجمه و درک مفاهیم سوره مبارکه لقمان ( بر اساس کتاب سوره لقمان آموزش و پرورش و تربیت تألیف استاد ابوالفضل بهرام پور)

3)    آشنایی با پیام ها و تفسیر سوره مبارکه لقمان (( بر اساس کتاب سوره لقمان آموزش و پرورش و تربیت تألیف استاد ابوالفضل بهرام پور)

4)     حفظ سوره مبارکه لقمان

 

طرح فراگیر قرآن کریم

پایه هشتم سوره مبارکه حجرات و همزه و لقمان به عنوان محتوای گام دوم طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قرآن کریم در 4 محور:

1)      روانخوانی: سوره مبارکه حجرات و همزه و لقمان ( استفاده از مجموعه کتاب های مدرسه قرآن کریم منتشر شده از سوی اداره کل قرآن،نماز و عترت معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش به تناسب نیاز دانش آموزان توصیه می گردد.

2)     ترجمه و درک مفاهیم سوره مبارکه حجرات و همزه و لقمان ( بر اساس کتاب سوره لقمان آموزش و پرورش و تربیت و کتاب اخلاق و رفتار اجتماعی در سوره حجرات و همزه تألیف استاد ابوالفضل بهرام پور)

3)    آشنایی با پیام ها و تفسیر سوره مبارکه حجرات و همزه و لقمان (( بر اساس کتاب سوره لقمان آموزش و تربیت و کتاب اخلاق و رفتار اجتماعی در سوره حجرات و همزه تألیف استاد ابوالفضل بهرام پور)

4)     حفظ سوره مبارکه حجرات و همزه و لقمان

تذکر: یک سوم سؤالات در کلیه محور ها ی این گام از سوره لقمان و دو سوم از سوره های حجرات و همزه خواهد بود.

    طرح فراگیر قرآن کریم

پایه نهم سوره مبارکه حدید به عنوان محتوای گام سوم طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قرآن کریم در 4 محور:

1)      روانخوانی: سوره مبارکه حدید، حجرات و همزه و لقمان ( استفاده از مجموعه کتاب های مدرسه قرآن کریم منتشر شده از سوی اداره کل قرآن،نماز و عترت معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش به تناسب نیاز دانش آموزان توصیه می گردد.

2)     ترجمه و درک مفاهیم سوره مبارکه حدید، حجرات و همزه و لقمان ( بر اساس  ترجمه سوره مبارکه حدید ازکتاب سوره حدید تربیت دینی و اعتقادی ،کتاب اخلاق و رفتار اجتماعی در سوره های حجرات، همزه و کتاب سوره لقمان آموزش و تربیت تألیف استاد ابوالفضل بهرام پور)

3)    آشنایی با پیام ها و تفسیر سوره مبارکه حدید،حجرات و همزه و لقمان (( براساس تفسیر سوره مبارکه حدید از کتاب سوره حدید تربیت دینی و اعتقادی ،کتاب اخلاق و رفتار اجتماعی در سوره های حجرات و همزه و کتاب سوره لقمان آموزش و تربیت تألیف استاد ابوالفضل بهرام پور)

4)     حفظ سوره مبارکه حدید، حجرات و همزه و لقمان

تذکر: یک سوم سؤالات در کلیه محور ها ی این گام از سوره لقمان و دو سوم از سوره های حجرات و همزه خواهد بود.

تذکر: یک سوم سؤالات در کلیه محور ها ی این گام از سوره لقمان یا حجرات و همزه و دو سوم از سوره های حدید خواهد بود