جلسه آموزشی توجیهی دانش آموزان رشته زبان در جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور مدیر ، معاون آموزشی و پناهی مدرس کانون زبان ایران در اتاق مدیریت دبیرستان برگزار شد . در این جلسه پناهی موارد تخصصی برای شرکت دانش اموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی را بیان کرد .