مراسم معرفه معاون جدید آموزشی و پژوهشی با حضور دانش اموزان و دبیران در ماز خانه دبیرستان برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات اقای احمد قراییان آقای مصطفی خَناری بعنوان معاون آموزشی و پژوهشی دبیرستان معرفی شدند.