یک روز با کارگاه در دبیرستان  جهت ساخت دست سازه ها با چوب و ساخت جرثقیل با حضور دانش آموزان ودبیر کار و فناوری آقای هاشمی جهت تمرین دست ورزی