مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف آموزش دانش آموزان برای پیشگیری از صدمات و خسارات  زلزله در دبیرستان برگزار شد. دانش آموزان در دو مرحله پناه گیری و خروج به محیط باز با زلزله . پناه گیری صحیح آشنا شدند.

در این مانورآقای حسینی نماینده اداره آب و فاضلاب وخانم قدس نماینده اداره آموزش و پرورش حضور داشتند.