با حضور مراقبین بهداشت در دبیرستان  دانش آموزان مورد معاینه مو و پوست قرار گرفتند.