10 تیم علمی دانش آموزی در مسابقه  لیگ علوم پایه پایا شرکت کردند و با دانش آموزان شهرستان به رقابت پرداختند. این مسابقه توسط بسیج دانش آموزی برگزار و برندگان این دوره از مسابقه در مرحله ی استانی و کشوری شرکت می کنند.