بازدید دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان از خانه تدین  میراث فرهنگی سمنان