برگزاری کار سوق کار و فناوری و شیمی  در کارگاه  و آزمایشگاه و دست سازه های دانش آموزی