حضور دانش آموزان دبیرستان در مسابقات قهرمانی مدارس در رشته والیبال