قابل توجه اولیای محترم :

کارنامه نوبت اول دانش آموزان تحویل فرزندتان شد. لطفا ًبا بررسی نمرات و تحلیل آن و ارتباط با دبیران برای پیشرفت تحصیلی فرزندتان برنامه ریزی نمایید. ضمناً مشاور دبیرستان در روز های شنبه ، سه شنبه و چهار شنبه در دبیرستان حضوری فعال داشته و در خدمت شما اولیای محترم می باشد.