دیدار مدیر آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای رضایی با دانش آموزان و دبیران