با حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دبیرستان  طرح ترافیم و رعایت نکات ایمنی برای بچه ها تشریح شد. دانش اموزان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امنیت در شهر و جاده اشنا شدند. در پایان با طرح 5 سوال از 5 دانش آموز هفتم و هشتم تقدیر شد.