کارسوق کار و فناوری دانش آموزان با موضوع مهارت جوشکاری برگزار شد . در این کلاس دانش آموزان با دستگاه جوش و چگونگی کار جوشکاری آشنا شدند.