طرح توانمند سازی دانش آموزان پایه نهم با محوریت توانمند سازی روانی ، حرکتی نوجوانان در 14 جلسه برگزار شد و دانش آموزان با راهنمایی مشاور دبیرستان آقای کرانی مهارت های لازم را به صورت گروهی و مشارکتی یاد گرفتند و در خصوص موضوعات مختلف با هم بحث کردند.این طرح به صورت کشوری در این دبیرستان برگزار شد.