در مراسم صبحگاه با حضور مدیریت و معاونین دبیرستان از دانش آموزان منتخب مسابقات علمی پایا تقدیر شد.