کارشناسان حوزه مشاوره از فعالیت ها و کاره ای انجام شده در بخش هدایت تحصیلی دانش آموزان بازدید کردند. در این بازدید کرانی مشاور دبیرستان توضیحات لازم را در خصوص کار های انجام شده در حوزه هدایت تحصیلی بیان و مستندات لازم را ارائه نمودند.