جلسه شورای دبیران با حضور دبیران و کارکنان دبیرستان و رئیس انجمن اولیا و مربیان در سالن کنفرانس دبیرستان برگزار شد. مدیر دبیرستان ضمن تشکر از همکاران انتظارات خود را در بخش های نوجوان خوارزمی، آزمون های مستمر و المپیاد ا و جشنواره های دانش اموزی بیان کرد و در ادامه دبیران نظرات و راه کار های خود را برای کیفیت بخشی به برنامه ها بیان کردند. در ادامه آقای عربی رئیس انجمن هم انتظارات اولیا را در بخش های آموزشی و پرورشی بیان و از زحمات دبیران تشکر کرد. در این جلسه آقای محمد صادق دوست محمدی بعنوان نماینده دبیران انتخاب شدند.