حضور یگان ویژه نیر وی انتظامی و اجرای مانور نمادین برای دانش آموزان با هدف آشنایی بیشتر با وظایف نیروی انتظامی و اهداف کاری آنها