قابل توجه دانش آموزان عزیز پایه هفتم و هشتم:

با عنایت به تعطیلی دبیرستان در روز شنبه توسط اداره کل آموزش  و پرورش استان  امتحان ریاضیات دانش آموزان در روزدوشنبه 96/3/1و امتحان مطالعات اجتماعی در روز دوشنبه 96/3/22برگزار خواهد شد.