دانش آموزان به همراه دبیر شیمی آقای نجاران با حضور در آزمایشگاه ، آزمایش های درس خود را انجام دادند و آموخته های خود را به صورت عملی و آزمایشگاهی تمرین کردند.