دانش آموازن دبیرستان در سومین جشنواره قطبی سلول های بنیادین و پزشکی باز ساختی در شهرستان کرج برگزار شد شرکت کردند.محمد مهدی رضایی ، امیر مهدی رئیسی و رایان نادریان تیم دبیرستان برای شرکت در این دوره آموزشی بودند.