برگزاری دوره ضمن خدمت مدرسه محور دبیران با موضوع تولید محتوای و تدریس استاد کرد