کلاس تشریح چشم در کارگاه آموزشی زیست شناسی تابستانه برگزار شد در این کارگاه آموزشی دانش آموزان با بخش های مختلف چشم آشنا شده  وبا کمک دبیر خود آن را تشریح کردند.